všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Nakupovanie tovaru na internetových stránkach www.luccy.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nasledujúcich pravidiel. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s pravidlami oboznámil.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Zákazník si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.luccy.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. V košíku si zákazník zvolí počet kusov z daného produktu a potvrdí svoj výber. V pokladni vyplní fakturačné údaje, dodaciu adresu, spôsob dodania, spôsob platby a potvrdí objednávku. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.luccy.sk sú záväzné.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa  zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.luccy.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Konečná cena
Je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená bez poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky
Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:
na dobierku – pri preberaní zásielky na pobočke Slovenskej pošty,
prevodom – na účet
platobnou bránou paypal

Dodacie podmienky
Tovar sa doručuje týmito spôsobmi:
balíkovou službou Slovenskej pošty,
dobierka (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu)
platba vopred (bankový prevod na účet Predajcu, služba PayPal)
*v prípade platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku nepredvídateľných prekážok

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru.

Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 4 pracovných dní od doručenia objednávky. Dodanie tovaru odo dňa odoslania sa pohybuje v rozmedzí 1-2 pracovné dni.

Poplatky za doručenie a balenie tovaru
Objednaný tovar zasielame poštou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky na Pošte. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom). Poplatok za poštovné a balné je stanovený na sumu 3,50 € v rámci územia SR. Pri zahraničných objednávkach je suma automaticky spoplatnená sumou 5,- € a pri nákupe nad 100,- € je poštovné a balné bezplatné.

Preberanie tovaru
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Reklamácia a jej uplatnenie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť , vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.luccy.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10,- €.

Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email obchod@luccy.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.luccy.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2015.

organ dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139